Medzinárodná plagátová kampaň "Faktá k atómovej energii"

Home          Motívy plagátov pozrieť          Impresum
 
 

Slepá ulička atómovej energie
Urán vystačí už iba niekoľko desaťročí - a potom?

Atómová energia vedie rovnako ako spaľovanie obmedzene existujúcich fosílnych palív do slepej uličky. Pretože urán potrebný pre prevádzku atómových elektrární je obmedzenou surovinou. "Rýchle reaktory", s ktorými sa počítalo, že by mohli časovo predĺžiť zásoby, z technických a ekonomických dôvodov skrachovali. O niekoľko desaťročí dôjde atómovému hospodárstvu palivo. Pretože popri zásobách uránu môžu byť v dohľadnej dobe spotrebované tiež zásoby ropy a zemného plynu, bude mộcť ľudstvo svoju potrebu energie pokryť natrvalo len obnoviteľnými energiami a efektívnejším využívaním energie.

Atómová energia-hochštapler
Prúd z atómovej elektrárne je pre zásobovanie energiou nenahraditeľný

Aby sa zdôraznil význam atómovej energie, upozorňuje atómové hospodárstvo neustále na podiel atómovej energie na výrobe elektrickej energie. Ak sa pozerá sa ale na to, aký podiel prináša atómová energia na celkovej celosvetovej spotrebe energie, ukazuje sa, že atómová energia je pre spotrebu energie ľudstva takmer bezvýznamná. Prúd z atómovej elektrárne pokrýval v roku 2001 len 2,3 percenta celosvetovej spotreby energie. Podiel obnoviteľných energií na svetovej spotrebe energie leží dnes už podstatne vyššie. Ľudstvo sa môže úplne vzdať nepatrného podielu atómovej energie. Riziká atómových havárií, výroba vysoko rádioaktívneho atómového odpadu a náklady vynaložené na likvidáciu atómového odpadu nie sú v rozumnom pomere k nepatrnému zisku energie za krátke časové obdobie. Atómová energia je nebezpečná a nepotrebná.

Riziková technika atómovej energie
Super-GAU-riziko v Európe: 16 percent

V každej atómovej elektrárni môže dôjsť na základe technických nedostatkov a ľudských chýb k ťažkej havárii, pri ktorej sa uvoľnia veľké množstvá rádioaktivity do životného prostredia. Podľa oficiálnej "Nemeckej štúdie rizika jadrových elektrární - fáza B" dochádza v nemeckej atómovej elektrárni pri prevádzkovej dobe okolo 40 rokov s pravdepodobnosťou 0,1 percenta k Super-GAU. V Európskej únii je v prevádzke viac ako 150 atómových elektrární. Pravdepodobnosť pre Super-GAU v Európe tvorí asi 16 percent. To zodpovedá pravdepodobnosti, na prvý pokus hodiť šestku. Celosvetovo je v prevádzke asi 440 atómových elektrární. Pravdepodobnosť, že dôjde celosvetovo v priebehu 40. rokov k Super-GAU, tvorí asi 40 percent. Ako ukazuje atómová katastrofa v Černobyle, je potrebné počítať pri Super-GAU s mnohými desaťtisícami mŕtvych.

Atómová energia-výrobca odpadu
Nikto nechce takéto dedičstvo

Každá atómová elektráreň premieňa štiepením jadra atómu uránové palivové žrde na vysokorádioaktívny atómový odpad. Atómový odpad predstavuje kvôli svojmu rádioaktívnemu žiareniu nebezpečenstvo ohrozujúce život ľudí. Ľudia, zvieratá a rastliny musa byť preto na viaceré stovky tisícročí od neho uchránené. Atómové elektrárne sa prevádzkujú už okolo 50 rokov, ale do dnes nikto nevie, ako sa môže atómový odpad bezpečne uskladniť v konečnom úložisku. V celom svete neexistuje jediná bezpečná možnosť likvidácie vysokorádioaktívneho odpadu z atómových elektrární. Krátka epizóda využívania atómovej energie zanecháva s atómovým odpadom bremeno dedičstva takmer geologickej dimenzie. Ak by už pračlovek mal atómové elektrárne, tak by sme museli ešte dnes jeho odpad strážiť.

Atómová energia-bombové riziko
Atómová energia podporuje šírenie jadrových zbraní

Štáty, ktoré v predchádzajúcich desaťročiach vyvíjali a zostrojili atómové bomby, mali najskôr civilný atómový program. Civilné programy boli ale často len maskovaním pre vlastné vojenské záujmy. Týmto štátom umožnili prístup k potrebným technológiám a know-how pre zostrojenie atómových bômb. To dokazuje: Export a ďalšie šírenie atómovej technológie podstatne zvyšuje riziko šírenia jadrových zbraní.

Atómová energia-klimatické poruchy
Atómová energia nemôže zachrániť klímu

Atómové hospodárstvo uznáva, že uhlie, nafta a plyn sa nedajú nahradiť atómovými elektrárňami. Ak by sa nahradilo len 10 percent fosílnej energie v roku 2050 za prúd z atómovej elektrárne, tak by sa muselo postaviť až 1000 nových atómových elektrární (v súčasnosti existuje v celom svete asi 440 atómových elektrární). Výstavba týchto zariadení – pokiaľ by to bolo vôbec realizovateľné – by trvala viaceré desaťročia. Zásoby uránu by boli v krátkom čase vyčerpané. Samotná Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu IAEA uznáva, že atómová energia by vôbec nemohla byť dostatočne rýchlo vybudovaná bez toho, aby sa zamedzilo zmene klímy. Riešenie je iné: Rozličné scenáre svetovej energie ukazujú, že problém klímy je možné riešiť len pomocou obnoviteľných energií v spojení s efektívnymi a úspornými energetickými technikami.

Atómová energia-chudobná na pracovné miesta
Pracovné miesta? Odvetvie veternej energie prebíja atómový priemysel!

Atómová energia je kapitálovo intenzívna – obnoviteľné energie sú intenzívne na prácu(pracovné miesta). Príklad Nemecka ukazuje: V atómovom hospodárstve bolo v roku 2002 zamestnaných asi 30 000 ľudí. V samotnom odvetví nemeckej veternej energie pracovalo naproti tomu už viac ako 53 000 ľudí. Celé odvetvie obnoviteľných energií zabezpečilo už 120 000 pracovných miest, napriek svojmu ešte malému podielu na zásobovaní energiou. Pri ďalšej výstavbe obnoviteľných energií pribudajú denne nové pracovné miestá. Celosvetovo by mohlo prostredníctvom výstavby obnoviteľných energií vzniknúť o niekoľko rokov mnoho miliónov nových pracovných miest.

Alternatívy atómovej energie
100% energia zo slnka, vetra, vody & biomasy

Pre Nemecko prezentoval parlament v roku 2002 energetický scenár, podľa ktorého je až do roku 2050 možné realizovať celé nemecké zásobovanie energiou obnoviteľnými energiami. Čo je možné v Nemecku – krajine s malou rozlohou, veľkou hustotou obyvateľstva a energie a vysokou životnou úrovňou, je možné všade. Samotné energetické hospodárstvo medzičasom uznáva, že do roku 2050 môže byť poskytnuté celosvetovo viac energie z obnoviteľných energií ako energie, ktorú ľudstvo dnes spotrebuje. Spotreba energie Zeme môže byť pokrytá kombináciou zariadení zo solárnej energie a zariadení pre výrobu solárneho prúdu s veternými elektrárňami, vodnými elektrárňami a najrozličnejšími spôsobmi využitia biomasy. Aby sa obmedzil celosvetový rast spotreby energie, musí dôjsť k používaniu úsporných energetických techník. Rýchle vybudovanie solárneho svetového hospodárstva je dôležitým krokom k tomu, aby sa zabránilo vojnám o vyčerpateľné suroviny ako sú nafta, plyn a urán.

Atómové elektrárne odstaviť.

 
 
Motívy plagátov pozrieť
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: