Międzynarodowa kampania plakatowa "Fakty o energii atomowej"

Strona główna          Obejrzyj motywy plakatów          Impressum
 
 

Ślepy zaułek – energia atomowa
Uranu wystarczy jeszcze na kilkadziesiąt lat – a co potem ?

Energia atomowa, podobnie jak spalanie występujących w ograniczonych ilościach paliw kopalnych, prowadzi do ślepego zaułka. Uran niezbędny do eksploatacji elektrowni atomowych jest rzadkim surowcem. Ze względów technicznych i ekonomicznych nie spełniły się pokładane w reaktorach nadzieje na możliwość wydłużenia okresu korzystania z istniejących zasobów. W ciągu kilku dziesięcioleci gospodarce atomowej skończy się paliwo. Ponieważ w czasie możliwym do przewidzenia obok uranu wyczerpią się również rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego, trwałe pokrycie zapotrzebowania energetycznego ludzkości możliwe jest jedynie z odnawialnych źródeł energii oraz poprzez jej efektywne wykorzystywanie.

Hochsztapler - energia atomowa
Zaopatrzenie w energię może się obejść bez prądu pochodzącego z elektrowni jądrowych

Dla podkreślenia znaczenia energii atomowej sektor gospodarki jądrowej co rusz zwraca uwagę na jej udział w łącznej produkcji prądu. Jeśli jednak spojrzeć na to, jaki jest udział energii atomowej w ogólnym światowym zużyciu energii, okazuje się, że jest ona niemal bez znaczenia w stosunku do zapotrzebowania mieszkańców Ziemi na energię. Prąd pochodzący z elektrowni atomowych pokrył w 2001 r. jedynie 2,3% światowego zużycia energii. Udział odnawialnych źródeł energii w światowych dostawach energii już dzisiaj jest znacznie wyższy. Ludzkość może się więc obejść bez tego małego udziału energii atomowej. Ryzyko katastrofy atomowej, produkcja wysoko radioaktywnych odpadów oraz koszty konieczne do ich usunięcia nie pozostają w żadnej rozsądnej relacji do znikomego zysku energetycznego w krótkim okresie. Energia atomowa jest niebezpieczna i zbędna.

Ryzykowna technika – energia atomowa
Ryzyko super-gau w Europie: 16 %

W każdej elektrowni atomowej może, wskutek usterek technicznych lub błędów ludzi, dojść do poważnej awarii, w wyniku której do otoczenia przedostaną się duże ilości substancji radioaktywnych. Według oficjalnej "niemieckiej oceny ryzyka elektrowni jądrowych – faza B" prawdopodobieństwo, że w niemieckich elektrowniach atomowych będzie miał miejsce super-gau wynosi 0,1% w okresie eksploatacji wynoszącym 40 lat. W Unii Europejskiej eksploatuje się ponad 150 elektrowni atomowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia najcięższej hipotetycznie awarii wynosi 16%. Odpowiada to prawdopodobieństwu rzucenia kostką szóstki za pierwszym razem. Na całym świecie eksploatowanych jest około 440 elektrowni atomowych. Prawdopodobieństwo, że gdzieś na świecie w ciągu 40 lat wydarzy się katastrofa wynosi 40%. Jak pokazuje przykład katastrofy z Czarnobyla, w przypadku super-gau należy liczyć się kilkudziesięcioma tysiącami ofiar.

Producent odpadów – energia atomowa
Nikt nie chce takiego spadku

Każda elektrownia atomowa w wyniku rozpadu jądrowego zmienia uranowe pręty paliwowe w wysoce radioaktywne odpady. Ze względu na radioaktywne promieniowanie są one zagrożeniem dla człowieka. Dlatego odpady atomowe przez setki tysięcy lat muszą być przechowywane w odizolowanych miejscach niedostępnych dla ludzi, zwierząt i roślin. Elektrownie atomowe eksploatowane są od około 50 lat, ale do dnia dzisiejszego nikt nie wie, jak należy składować odpady promieniotwórcze. Na całym świecie nie ma ani jednego bezpiecznego miejsca na przechowywanie wysoko radioaktywnych odpadów z elektrowni atomowych. Krótki epizod wykorzystywania energii atomowej pozostawia po sobie, w postaci odpadów radioaktywnych, ciężki spadek o znaczeniu niemal globalno-historycznym. Gdyby już praczłowiek posiadał elektrownie atomowe, jeszcze dziś musielibyśmy zabezpieczać jego odpady atomowe.

Bombowe ryzyko – energia atomowa
Energia atomowa przyczynia się do rozpowszechniania broni atomowej

Kraje, które w okresie ostatnich dziesięcioleci zbudowały bombę atomową, prowadziły wcześniej cywilne programy jądrowe, które często były tylko przykrywką dla konkretnych motywów militarnych. Umożliwiły one tym krajom dostęp do niezbędnych technologii i wiedzy o budowie bomby atomowej. Pokazuje to, że eksport i dalsze rozpowszechnianie technologii jądrowych znacznie podnosi ryzyko rozprzestrzeniania się broni atomowej.

Klimatyczna klapa – energia atomowa
Energia atomowa nie może uratować klimatu

Sektor gospodarki jądrowej przyznaje, że węgla, ropy i gazu nie można zastąpić elektrowniami atomowymi. Aby w roku 2050 energia atomowa mogła zastąpić tylko 10% energii pochodzącej z surowców kopalnych, należałoby zbudować do 1000 nowych elektrowni jądrowych (obecnie na świecie jest ok. 440 takich elektrowni). Budowa takich obiektów – jeśli w ogóle byłoby to możliwe – zajęłaby kilkadziesiąt lat, a zasoby uranu szybko by się wyczerpały. Nawet Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej IAEA przyznaje, że rozwój energii atomowej nie jest możliwy w stopniu, który pozwoliłby na ograniczenie zmian klimatycznych. Rozwiązanie jest inne: różne światowe scenariusze energetyczne pokazują, że problem klimatyczny rozwiązać można jedynie przy pomocy energii odnawialnych w połączeniu z efektywnymi i oszczędnymi technikami energetycznymi.

Energia atomowa nie potrzebuje miejsc pracy
Miejsca pracy? Sektor energii wiatrowej wyprzedza przemysł atomowy!

Energia atomowa wymaga dużego zaangażowania kapitału – energie odnawialne wymagają (miejsc) pracy. Przykład Niemiec pokazuje: w sektorze gospodarki jądrowej pracowało w 2002r. 30.000 ludzi. W samym tylko sektorze energii wiatrowej zatrudnionych było więcej niż 53.000 ludzi. Cała branża energii odnawialnych, mimo jeszcze stosunkowo niskiego udziału w zaopatrzeniu energetycznym, zabezpiecza już 120.000 miejsc pracy. Dalszy rozwój energii odnawialnych przysparza codziennie nowych miejsc pracy. Rozwój energii odnawialnych mógłby w ciągu zaledwie kilku lat przyczynić się do utworzenia wielu milionów nowych miejsc pracy na całym świecie.

Alternatywy dla energii atomowej
100% energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i energii z biomasy

W roku 2002 parlament niemiecki przedstawił scenariusz, według którego do 2050r. całość zapotrzebowania energetycznego mogłaby zostać zrealizowana przy pomocy energii odnawialnych. Co jest możliwe w Niemczech – kraju o małej powierzchni, dużej gęstości zaludnienia i wysokim standardzie życia – musi być możliwe wszędzie. W międzyczasie sam sektor energetyczny przyznaje, że do 2050r. w skali świata więcej energii, niż dzisiaj zużywa ludzkość, pochodzić będzie z odnawialnych źródeł. Zapotrzebowanie energetyczne Ziemi może zostać pokryte poprzez wykorzystanie kombinacji urządzeń do produkcji ciepła i prądu z energii słonecznej, elektrowni wiatrowych oraz wodnych i różnych form wykorzystywania biomasy. W celu ograniczenia wzrostu światowego zapotrzebowania na energię konieczne jest wprowadzenie do powszechnego użytku oszczędnych technologii energetycznych. Szybki rozwój gospodarki światowej opartej na energii słonecznej jest ważnym krokiem do uniknięcia wojen o skromne zasoby surowców tj. ropa naftowa, gaz i uran.

Zamknąć elektrownie atomowe.

 
 
Obejrzyj motywy plakatów
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: