Internasjonal plakatkampanje "Fakta om atomkraft"

Hjem          Se plakatmotiver          Om oss
 
 

Atomkraft er et blindspor
Uranreservene varer kun et par tiår til. Hva da?

Atomkraft er et blindspor, på samme måte som forbrenningen av begrensede reserver av fossilt brensel. Uranreservene som atomkraftverkene er avhengige av, er nemlig i ferd med å forsvinne. I tillegg har de hurtige breeder-reaktorene, som skulle sørge for at reservene varte lengre, vist seg å være et mislykket prosjekt, både teknisk og økonomisk. Om kun få tiår vil atomindustrien gå tom for brennstoff. I tillegg til uranreservene, vil også olje- og gassreservene være oppbrukt i løpet av overskuelig fremtid. På lang sikt må derfor energibehovet vårt dekkes av fornybar energi og en mer effektiv energiutnyttelse.

Atomkraft er en bløff
Energiforsyningen er ikke avhengig av atomkraft

For å fremheve atomkraftens betydning, viser atomindustrien stadig til den andelen av strømforsyningen som er produsert av atomkraft. Ser man imidlertid nærmere på hvor stor andel av det verdensomspennende energiforbruket som faktisk dekkes av atomkraft, viser det seg at atomkraften knapt har noen betydning i det hele tatt. I 2001 dekket atomkraft kun 2,3 prosent av energiforbruket i hele verden. Fornybar energi står allerede for en betydelig høyere andel av verdens strømforsyning. Vi klarer oss utmerket uten atomkraft. Risikoen for atomulykker samt produksjonen av høyradioaktivt atomavfall og kostnadene dette medfører, står ikke i noe fornuftig forhold til den ubetydelige og kortsiktige andelen energi som produseres. Atomkraft er farlig og overflødig.

Atomkraft innebærer høyrisiko
Risikoen for en alvorlig atomkatastrofe i Europa: 16 prosent

I alle atomkraftverk er det fare for at det kan oppstå alvorlige ulykker på grunn av tekniske feil og menneskelig svikt. Dette vil medføre utslipp av store mengder radioaktivt avfall. I henhold til ”Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke - Phase B” (tyske kjernekraftverk, en risikostudie - fase B), er det 0,1 prosents risiko for at det vil skje en alvorlig atomkatastrofe i et tysk atomkraftverk i løpet av en driftstid på ca. 40 år. I EU er det flere enn 150 atomkraftverk i drift. Sannsynligheten for en alvorlig atomkatastrofe i Europa ligger på 16 prosent. Dette tilsvarer sjansen for å få en sekser på terningen på første kast. Det er ca. 440 atomkraftverk i drift i hele verden. Sannsynligheten for at det vil skje en alvorlig atomkatastrofe på verdensbasis i løpet av 40 år, er 40 prosent. Som atomkatastrofen i Tsjernobyl viste oss, vil en alvorlig atomkatastrofe medføre flere titalls tusen døde.

Atomkraft produserer avfall
Ingen ønsker en slik arv

Ved hjelp av kjernespalting forvandler atomkraftverkene uranbrensel til høyradioaktivt atomavfall. Atomavfallet medfører radioaktiv stråling som er livsfarlig. Avfallet må derfor oppbevares på sikker avstand fra både mennesker, dyr og planter i flere hundre tusen år. Det har vært drevet atomkraftverk i ca. 50 år, men foreløpig er det ingen som vet hvordan atomavfall kan deponeres på en sikker måte. Det finnes på verdensbasis ikke en eneste sikker deponeringsmulighet for radioaktivt avfall. Den korte perioden vi drar nytte av atomenergien, medfører store mengder atomavfall for kommende generasjoner. Dersom de første menneskene på jorden hadde hatt atomkraftverk, ville vi fremdeles ha måttet passe på atomavfallet etter dem.

Atomkraft medfører bomberisiko
Atomkraft fremmer spredning av atomvåpen

De landene som i løpet av de forrige tiårene utviklet og bygget atomvåpen, hadde sivile atomprogram. Disse sivile programmene var imidlertid ofte kun en kamuflering av den egentlige militære interessen. Programmene ga tilgang til den nødvendige teknologi og kunnskap som krevdes for å bygge atombomber. Dette viser at eksport og spredning av atomteknologi øker risikoen for spredning av atomvåpen.

Atomkraft er en miljøflopp
Atomkraft kan ikke redde klimaet

Atomindustrien innrømmer at atomkraft ikke kan erstatte kull, olje og gass. For å kunne erstatte bare 10 prosent av den fossile energien i år 2050 med kjernekraft, måtte man bygge inntil 1000 nye atomkraftverk (på verdensbasis er det i dag ca. 440 atomkraftverk). Byggingen av disse kraftverkene, dersom det overhodet ville vært mulig, ville tatt flere tiår. Uranreservene ville ikke vart lenge. Til og med Det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA) innrømmer at atomenergien ikke ville kunne bygges ut raskt nok for å begrense klimaforandringene. Problemet må løses på en annen måte. Flere scenarier om verdens energibehov viser at klimaproblematikken kun kan løses ved hjelp av fornybar energi og økonomiske energiteknikker.

Atomkraft gir få arbeidsplasser
Vindkraft gir flere arbeidsplasser enn atomkraft

Atomenergi er kapitalintensiv. Fornybar energi er derimot arbeids(plass)intensiv. I Tyskland arbeidet ca. 30 000 mennesker i atomindustrien i år 2002. I den tyske vindkraftindustrien arbeidet mer enn 53 000 mennesker. Den totale industrien for fornybar energi står allerede for 120 000 arbeidsplasser, til tross for en foreløpig liten andel av energiforsyningen. Videre utbygging av fornybare energikilder vil skape nye arbeidsplasser daglig. På verdensbasis vil utbyggingen av fornybare energikilder i løpet av få år føre til flere millioner nye arbeidsplasser.

Alternativer til atomkraft
100 % energi av sol, vind, vann og biomasse

I følge et energiscenario presentert av det tyske parlamentet i år 2002, kan fornybar energi stå for den totale tyske energiforsyningen i år 2050. Og er dette mulig i Tyskland, et land med liten geografisk flate, stor befolknings- og energitetthet samt høy levestandard, er det mulig overalt. Til og med energiindustrien innrømmer at det i år 2050 kan produseres mer energi ved hjelp av fornybare energiressurser enn det menneskene forbruker i dag. Jordens energibehov kan dekkes av en blanding av solvarme- og solstrømanlegg, vindkraftverk, vannkraftverk og ulike former for utnyttelse av biomasse. For å begrense det økende behovet for energi, må også økonomiske energiteknikker tas i bruk. En rask utbygging av en internasjonal solenergiindustri er et viktig skritt på veien for å unngå krig om knappe råstoffreserver som olje, gass og uran.

Steng atomkraftverkene

 
 
Se plakatmotiver
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: