Internationale postercampagne 'Feiten over kernenergie'

Home          Postermotieven bekijken          Impressum
 
 

Kernenergie: doodlopende weg
Genoeg uranium voor een paar decennia – en dan?

Kernenergie is een doodlopende weg, net als de verbranding van de beperkt aanwezige fossiele brandstof. Want het benodigde uranium voor kerncentrales is schaars. ‘Snellekweekreactoren’ waarmee men hoopte de voorraden tijdelijk te kunnen rekken, zijn om technische en economische redenen mislukt. Binnen enkele decennia zullen nucleaire energiebronnen uitgeput zijn. Omdat naast de uraniumvoorraden ook de aardolie- en aardgasvoorraden binnen afzienbare tijd zijn uitgeput, kan de mensheid de energiebehoefte op den duur alleen met duurzame, hernieuwbare energiebronnen en efficiënter energiegebruik opvangen.

Kernenergie: oplichting
Kernenergie niet nodig voor de energievoorziening

Om de betekenis van kernenergie te benadrukken, wijst de nucleaire sector telkens weer op het aandeel van kernenergie in de stroomvoorziening. Als men echter kijkt naar de bijdrage van kernenergie aan het totale wereldwijde energieverbruik, blijkt dat kernenergie slechts een verwaarloosbare bijdrage levert aan de energievoorziening van de mens. Kernenergie leverde in 2001 slechts 2,3 procent van de wereldwijde energie. De bijdrage van duurzame schone energiebronnen aan de wereldwijde energievoorziening ligt nu al aanzienlijk hoger. De mensheid kan dus best zonder deze geringe bijdrage van kernenergie. De risico’s van nucleaire rampen, de productie van zeer radioactief afval en de hoge kosten die het opslaan van dit afval met zich meebrengt, staan redelijkerwijs in geen verhouding tot het onbeduidende beetje energie voor slechts korte tijd. Kernenergie is gevaarlijk en overbodig.

Kerneneregie: risicotechniek
Kans op nucleaire wereldramp in Europa: 16 procent

In iedere kerncentrale kan als gevolg van technische en menselijke fouten een ernstig nucleair bedrijfsongeval ontstaan, waarbij grote hoeveelheden radioactieve straling kunnen vrijkomen. Volgens de officiële 'Duitse risicoanalyse kerncentrales - fase B' is de kans 0,01 procent, dat een grootschalige nucleaire ramp ontstaat in een Duitse kerncentrale bij een bedrijfstijd van rond de 40 jaar. Binnen de Europese Unie zijn meer dan 150 kerncentrales in gebruik. De kans dat er binnen Europa een grootschalig nucleair ongeluk gebeurt, is ongeveer 16 procent. Dat komt ongeveer overeen met de kans op het gooien van een 6. Wereldwijd zijn ongeveer 440 kerncentrales in gebruik. De kans dat er wereldwijd binnen 40 jaar een nucleaire wereldramp ontstaat, ligt rond de 40 procent. Zoals de kernramp in Tsjernobyl heeft laten zien, moet men bij een grootschalige nucleaire ramp rekening houden met tienduizenden doden.

Kernenergie: de afvalproducent
Niemand wil zo’n erfenis

Iedere kerncentrale zet door kernsplitsing brandstofelementen van uranium om in zeer radioactief kernafval. Kernafval is vanwege de radioactieve straling levensbedreigend voor mensen. Dit radioactief afval moet gedurende honderdduizenden jaren veilig voor mens, dier en plant worden opgeslagen. Kerncentrales worden al ongeveer 50 jaar gebruikt, maar tot nu toe weet nog niemand waar het radioactieve afval veilig kan worden opgeslagen. Wereldwijd is er geen enkele manier bekend om radioactief afval uit kerncentrales veilig op te slaan voor de lange tijd die nodig is. In de korte periode dat kernenergie wordt gebruikt, worden de toekomstige generaties opgescheept met een erfenis van bijna ongekende omvang. Als de oermens al kernenergie had gekend, moesten we nu nog actief zijn afval bewaken.

Kernenergie: bomrisico
Kernenergie stimuleert de verspreiding van kernwapens

De staten die de afgelopen decennia kernwapens hebben ontwikkeld en gebouwd, hadden in eerste instantie een civiel nucleair programma. De civiele programma’s waren vaak echter slechts een dekmantel voor de eigenlijke militaire belangen. De civiele programma’s verschaften de staat toegang tot de noodzakelijke technologieën en knowhow voor de bouw van kernbommen. Dus: de export en de verdere verspreiding van kernenergie verhoogt het risico op verspreiding van kernwapens.

Kernenergie: klimaatflop
Kernenergie kan het klimaat niet redden

De nucleaire sector geeft toe dat men kolen, olie en gas niet kan vervangen door kerncentrales. Om in 2050 bijvoorbeeld ook maar 10 procent van de fossiele brandstof te kunnen vervangen, zouden er wel 1000 nieuwe kerncentrales moeten worden bijgebouwd (vandaag de dag zijn er wereldwijd ongeveer 440 kerncentrales). De bouw van deze centrales zou – voor zover dit überhaupt te realiseren is – tientallen jaren duren. Tegen die tijd zijn alle uraniumvoorraden al op. Zelfs het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) geeft toe dat kernenergie niet snel genoeg kan worden uitgebreid om de klimaatsveranderingen te beperken. De oplossing ligt ergens anders: in verschillende wereldwijde energiescenario’s komt naar voren dat de klimaatveranderingen alleen een halt toe kan worden geroepen door het gebruik van schone, duurzame, hernieuwbare energiebronnen in combinatie met efficiënter gebruik en zuiniger energietechnieken.

Kernenergie: weinig arbeidsplaatsen
Arbeidsplaatsen? De windenergiebranche verslaat de nucleaire sector!

Kernenergie is kapitaalintensief – schone, duurzame energiebronnen zijn arbeidsintensief. Neem bijvoorbeeld Duitsland: in de nucleaire sector waren in 2002 ongeveer 30 000 mensen werkzaam. Alleen al in de Duitse windenergiebranche werkten meer dan 53 000 mensen. De gehele branche van duurzame energiebronnen is goed voor 120 000 arbeidsplaatsen, ondanks het nog geringe aandeel in de energievoorziening. Een vergroting van het aandeel van de duurzame energie levert dagelijks nieuwe arbeidsplaatsen op. Wereldwijd kunnen door het vergroten van het aandeel van duurzame energie in slechts enkele jaren miljoenen banen ontstaan.

Alternatieven voor kernenergie
100 % energie uit zon, wind, water & biomassa

Voor Duitsland heeft het parlement in 2002 een energiescenario gepresenteerd, waaruit blijkt dat in 2050 in de gehele Duitse energiebehoefte kan worden voorzien met schone, hernieuwbare, duurzame energie. Wat in Duitsland – een land met een klein oppervlak, grote bevolkings- en energiedichtheid en een hoge levensstandaard – mogelijk is, kan overal worden gerealiseerd. Zelfs de energiesector geeft intussen toe dat er in 2050 meer duurzame energie kan worden geproduceerd dan tegenwoordig wereldwijd wordt verbruikt. De energiebehoefte van deze aarde kan worden voorzien uit een mix van zonnewarmte- en zonne-energiecentrales, windkrachtcentrales, waterkrachtcentrales en het gebruik van biomassa-energie. Bovendien kan de energiebehoefte worden teruggeschroefd door het gebruik van zuiniger energietechnieken. Het uitbouwen van een wereldeconomie die deels draait op zonne-energie is bovendien een belangrijke stap om oorlogen om schaarse grondstoffen zoals olie, gas en uranium te voorkomen.

Kerncentrales sluiten.

 
 
Postermotieven bekijken
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: