Διεθνής εκστρατεία με αφίσες «Στοιχεία γι^

Κεντρική σελίδα          Προβολή θεμάτων αφίσας          Στοιχεία έκδοσης
 
 

Ατομική ενέργεια, το αδιέξοδο
Το ουράνιο επαρκεί μόνο για μερικές δεκαετίες ακόμη – και μετά;

Η ατομική ενέργεια οδηγεί επίσης σε αδιέξοδο, όπως ακριβώς και η χρήση των φυσικών καύσιμων υλών που υπάρχουν σε περιορισμένες ποσότητες. Διότι το ουράνιο που απαιτείται για τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων είναι μια πρώτη ύλη ιδιαίτερα περιορισμένης ποσότητας. Οι «γρήγοροι αντιδραστήρες», οι οποίοι αποτέλεσαν μια ελπίδα για αύξηση του χρόνου επάρκειας των αποθεμάτων, απέτυχαν για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους. Σε μερικές δεκαετίες, τα πυρηνικά εργοστάσια θα μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη. Λόγω του ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκτός από τα αποθέματα του ουρανίου, θα έχουν επίσης καταναλωθεί και τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ανθρωπότητα μπορεί ουσιαστικά να καλύψει μακροχρόνια τις ενεργειακές της ανάγκες μόνο μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας.

Ατομική ενέργεια, η απάτη
Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια

Για να αναβαθμιστεί η σημασία της ατομικής ενέργειας, τονίζεται από την πλευρά της πυρηνικής βιομηχανίας συνεχώς το ποσοστό της ατομικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν όμως παρατηρήσει κανείς τη συνεισφορά της ατομικής ενέργειας στη συνολική παγκόσμια κατανάλωση, θα φτάσει στο συμπέρασμα ότι η ατομική ενέργεια δεν έχει σχεδόν καμία απολύτως σημασία για τις ανάγκες σε ενέργεια του συνόλου της ανθρωπότητας. Η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από πυρηνικά εργοστάσια κάλυψε στο έτος 2001 μόνο το 2,3 τοις εκατό της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης για ενέργεια βρίσκεται σήμερα ήδη σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Η μικρή αυτή συνεισφορά της ατομικής ενέργειας δεν είναι λοιπόν απαραίτητη για την ανθρωπότητα. Οι κίνδυνοι των πυρηνικών ατυχημάτων, η παραγωγή ιδιαίτερα ραδιενεργών αποβλήτων καθώς και το κόστος που απαιτείται για την περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευσή τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμιστούν από το μικρό κέρδος σε ενέργεια για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η ατομική ενέργεια είναι επικίνδυνη και περιττή.

Ατομική ενέργεια, η επικίνδυνη τεχνολογία
Κίνδυνος μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος στην Ευρώπη: 16 τοις εκατό

Σε κάθε πυρηνικό εργοστάσιο μπορεί εξαιτίας τεχνικών ελλείψεων και ανθρώπινων σφαλμάτων να προκληθεί σοβαρό πυρηνικό ατύχημα, κατά το οποίο θα απελευθερωθούν πολύ μεγάλες ποσότητες ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την επίσημη «Γερμανική Έκθεση Επικινδυνότητας των Πυρηνικών Εργοστασίων – Φάση B» υπάρχει σε ένα γερμανικό πυρηνικό εργοστάσιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας περίπου 40 ετών πιθανότητα 0,1 τοις εκατό για πρόκληση μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν περισσότερα από 150 πυρηνικά εργοστάσια. Η πιθανότητα για πρόκληση ενός μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος στην Ευρώπη είναι 16 τοις εκατό. Αυτό αντιστοιχεί στην ίδια πιθανότητα που έχει κανείς, εάν επιχειρήσει να ρίξει με ένα ζάρι με την πρώτη τον αριθμό 6. Σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούν περίπου 440 πυρηνικά εργοστάσια. Η πιθανότητα να προκληθεί παγκοσμίως μέσα σε 40 χρόνια ένα μέγιστο προβλεπόμενο ατύχημα είναι 40 τοις εκατό. Όπως έδειξε η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ, ένα τέτοιο μέγιστο προβλεπόμενο ατύχημα θα μας στοιχίσει πολλές δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Ατομική ενέργεια, τα απόβλητα
Κανείς δεν θέλει μια τέτοια κληρονομιά

Κάθε πυρηνικό εργοστάσιο μετατρέπει, μέσω της διάσπασης του πυρήνα του ατόμου, ράβδους ουρανίου σε ιδιαίτερα ραδιενεργά πυρηνικά απόβλητα. Αυτά τα πυρηνικά απόβλητα αποτελούν εξαιτίας της ραδιενέργειας που εκπέμπουν κίνδυνο για τη ζωή του ανθρώπου. Συνεπώς πρέπει να σφραγιστούν και να παραμείνουν για περισσότερες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μακριά από ανθρώπους, ζώα και φυτά. Τα πυρηνικά εργοστάσια λειτουργούν εδώ και περίπου 50 χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει κανείς, πώς μπορούν να αποθηκευτούν τα πυρηνικά απόβλητα με ασφάλεια. Σε ολόκληρο τον κόσμο δεν υπάρχει κανένας απολύτως ασφαλής τρόπος διάθεσης και αποθήκευσης των ραδιενεργών αποβλήτων από τα πυρηνικά εργοστάσια. Το σύντομο επεισόδιο της χρήσης της ατομικής ενέργειας αφήνει μαζί με τα πυρηνικά απόβλητα μια κληρονομιά σχεδόν ιστορικής διάστασης για τη γη. Εάν ένας πρωτόγονος άνθρωπος είχε στη διάθεσή του πυρηνικά εργοστάσια, θα έπρεπε ακόμη και σήμερα να φροντίζουμε τα απόβλητά του.

Ατομική ενέργεια, ο κίνδυνος βομβιστικής επίθεσης
Η ατομική ενέργεια συμβάλλει στην εξάπλωση των ατομικών όπλων

Τα κράτη, τα οποία εξέλιξαν και κατασκεύασαν στις προηγούμενες δεκαετίες ατομικές βόμβες, ξεκίνησαν αρχικά από ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Τα ειρηνικά προγράμματα ήταν όμως συχνά μόνο ένα προκάλυμμα για το ουσιαστικό στρατιωτικό ενδιαφέρον. Απλά χρησιμοποιήθηκαν, για να παρέχουν σε αυτά τα κράτη πρόσβαση στις απαιτούμενες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία για την κατασκευή ατομικών βομβών. Συμπέρασμα: Η εξαγωγή και η περαιτέρω εξάπλωση της ατομικής τεχνολογίας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της εξάπλωσης των ατομικών όπλων.

Ατομική ενέργεια, η αποτυχία σε σχέση με το κλίμα
Η ατομική ενέργεια δεν μπορεί να σώσει το κλίμα

Η πυρηνική βιομηχανία παραδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο με πυρηνικά εργοστάσια. Ακόμη και για την αντικατάσταση του 10 τοις εκατό της συνολικής ενέργειας που παράγεται με τη βοήθεια φυσικών καύσιμων υλών κατά το έτος 2050 με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από πυρηνικά εργοστάσια, θα πρέπει να κατασκευαστούν μέχρι και 1.000 καινούργια πυρηνικά εργοστάσια (αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο περίπου 440 πυρηνικά εργοστάσια). Η κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων – εάν βέβαια κάτι τέτοιο είναι δυνατόν – θα διαρκούσε περισσότερες δεκαετίες. Επίσης, τα αποθέματα σε ουράνιο θα εξαντλούνταν αμέσως. Ακόμη και η Διεθνής Οργάνωση για την Ατομική Ενέργεια IAEA παραδέχεται ότι οι σταθμοί παραγωγής ατομικής ενέργειας δεν είναι δυνατόν να εξαπλωθούν αρκετά γρήγορα, για να περιοριστεί η μεταβολή του κλίματος. Η λύση βρίσκεται αλλού: διάφορα σχέδια παγκόσμιας ενεργειακής κάλυψης δείχνουν ότι το κλιματολογικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με τη χρήση αποδοτικών τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ατομική ενέργεια, ο μικρός αριθμός θέσεων εργασίας
Θέσεις εργασίας; Ο τομέας της αιολικής ενέργειας έχει περισσότερες θέσεις εργασίας από την πυρηνική βιομηχανία!

Η ατομική ενέργεια απαιτεί μεγάλο κεφάλαιο, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Το παράδειγμα της Γερμανίας δείχνει το εξής: στην πυρηνική βιομηχανία απασχολούνταν το έτος 2002 περίπου 30.000 άνθρωποι. Μόνο στον τομέα αιολικής ενέργειας στη Γερμανία εργάζονται ήδη περισσότεροι από 53.000 άνθρωποι. Ο συνολικός τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ήδη διασφαλίσει 120.000 θέσεις εργασίας, παρά το γεγονός ότι συμμετέχει ακόμη με σχετικά χαμηλό ποσοστό στη συνολική παραγωγή ενέργειας. Κατά τη συνεχή εξάπλωση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προστίθενται καθημερινά νέες θέσεις εργασίας. Σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί μέσω της εξάπλωσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μερικά χρόνια να δημιουργηθούν πολλά εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Ατομική ενέργεια, εναλλακτικές επιλογές
100% ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο, το νερό και τη βιομάζα

Το Κοινοβούλιο του 2002 παρουσίασε για τη Γερμανία ένα σχέδιο παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 2050, το σύνολο της παραγωγής ενέργειας στη Γερμανία θα πραγματοποιείται με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εάν αυτό είναι δυνατόν στη Γερμανία, μια χώρα με σχετικά μικρή χιλιομετρική έκταση, αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού και ενεργειακών αναγκών καθώς και υψηλό βιοτικό επίπεδο, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί παντού. Ακόμη και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας παραδέχονται πλέον ότι μέχρι το έτος 2050 μπορεί σε παγκόσμια κλίμακα να παραχθεί περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, από όση καταναλώνει σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα. Η ανάγκη σε ενέργεια αυτού του πλανήτη μπορεί να καλυφθεί με τη βοήθεια ενός συνδυασμού εγκαταστάσεων ηλιακής θερμότητας και ηλιακής ενέργειας, εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και των διαφόρων μορφών αξιοποίησης της βιομάζας. Για να περιοριστεί η αύξηση των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών, πρέπει επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Η γρήγορη δημιουργία μιας παγκόσμιας βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποφυγή πολέμων για περιορισμένες πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ουράνιο.

Ας κλείσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια.

 
 
Προβολή θεμάτων αφίσας
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: