International plakatkampagne "Fakta om atomenergi"

Home          Vise plakatmotiver          Kolofon
 
 

Blindgyde atomenergi
Der er kun tilstrækkelig uran til få årtier endnu – og hvad så?

Atomenergien fører på samme måde ind i en blindgyde som forbrændingen af de begrænsede fossile brændstoffer. For det uran, som bruges til driften, er et knapt råstof. Brugen af hurtige formeringsreaktorer, som man håbede ville bidrage til at strække reserverne, er mislykket af både tekniske og økonomiske årsager. Inden for få årtier vil atomindustrien ikke have noget brændstof mere. Fordi ikke kun uranreserverne men også olie- og naturgasreserverne vil være opbrugt inden for overskuelig tid, kan menneskeheden kun varigt dække energibehovet med vedvarende energier og effektiv energiudnyttelse.

Svindler atomenergi
Man kan give afkald på atomstrøm til energiforsyning

For at markere atomenergiens betydning, henviser atomindustrien gang på gang til atomenergiens andel i strømproduktionen. Men betragter man, hvor meget atomenergien bidrager til det samlede energiforbrug i hele verden, bliver det tydeligt, at atomenergien næsten er betydningsløs for menneskehedens energibehov. Atomstrømmen dækkede i året 2001 kun 2,3 procent af verdens samlede energibehov. De vedvarende energiers andel i verdens energiforsyning er allerede i dag meget større. Menneskeheden har ikke brug for atomenergiens lille bidrag. Risiciene ved atomuheld, produktionen af højradioaktivt atomaffald og de store omkostninger, som dens bortskaffelse medfører, står ikke i et fornuftigt forhold til den lille kortvarige energigevinst, som opnås herved. Atomenergi er farlig og overflødig.

Risikoteknik atomenergi
Risiko for en atomkatastrofe i Europa: 16 procent

I hvert atomkraftværk kan der opstå et alvorligt uheld pga. tekniske mangler eller menneskelige fejltagelser, hvorved der frigives store mængder radioaktivitet til miljøet. Iht. den officielle tyske studie vedrørende atomkraftværkers risici, "Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke - Phase B", er sandsynligheden for en atomkatastrofe 0,1 procent inden for en driftsperiode på ca. 40 år. Indenfor den Europæiske Union er p.t. mere end 150 atomkraftværker i drift. Sandsynligheden for en atomkatastrofe er 16 procent. Dette svarer til chancen, med det samme at få 6 i terningespil. I hele verden er ca. 440 atomkraftværker i drift. Sandsynligheden for en verdensomspændende atomkatastrofe inden for de næste 40 år er 40 procent. Som atomkatastrofen i Tschernobyl har vist, må der ved en atomkatastrofe regnes med flere titusinde døde.

Affaldsproducent atomenergi
Ingen vil overtage et sådant arv

Hvert atomkraftværk omdanner ved kernespaltning uranbrændselsstave til højradioaktivt affald. Atomaffaldet repræsenterer pga. sin radioaktive stråling en livstruende fare for menneskerne. Den skal derfor opbevares afskærmet fra mennesker, dyr og planter i mange hundredtusind år. Der arbejdes i atomkraftværker siden ca. 50 år, men den dag i dag ved ingen, hvordan atomaffaldet kan slutdeponeres sikkert. I hele verden findes ikke én sikker bortskaffelsesmulighed for det radioaktive affald fra atomkraftværker. Den korte episode med udnyttelse af atomenergi efterlader med atomaffaldet et arv af næsten jordhistorisk dimension. Hvis urmenneskene allerede havde haft atomkraftværker, skulle vi i dag stadigvæk passe på deres affald.

Bomberisiko atomenergi
Atomenergien fremmer udbredelsen af atomvåben

De stater, som i de sidste årtier har udviklet og bygget atombomber, startede med et civilt atomprogram. Men de civile programmer var ofte kun en kamuflage for den egentlige militæriske interesse. Hermed fik disse stater adgang til de nødvendige teknologier og know-how til fremstilling af atombomber. Dette viser: Eksporten og den videre udbredelse af atomteknologien øger kraftigt risikoen for udbredelsen af atomvåben.

Klimafiasko atomenergi
Atomenergien kan ikke redde klimaet

Atomindustrien tilstår, at man ikke kan erstatte kul, olie og gas med atomkraftværk. Hvis man i året 2050 kun vil erstatte 10 procent af de fossile energier med atomstrøm, skulle der bygges op til 1 000 nye atomkraftværker (p.t. findes der ca. 440 atomkraftværker i hele verden). Det ville vare mange årtier – hvis det overhovedet kunne realiseres – at bygge disse anlæg. Uranreserverne ville være opbrugt inden for kort tid. Selv Det Internationale Atomenergiagentur IAEA tilstår, at atomenergien slet ikke kunne udbygges hurtigt nok til at begrænse klimaskiftet. Der findes en anden løsning: Forskellige verdensenergiscenarier viser, at klimaproblemet kun kan løses med vedvarende energier i forbindelse med effektive og økonomiske energiteknikker.

Atomenergi med få arbejdspladser
Arbejdspladser? Vindbranchen slår atomindustrien!

Atomenergien er kapitalintensiv – vedvarende energier er arbejds(plads) intensive. Eksemplet Tyskland viser: Indenfor atomindustrien arbejdede i året 2002 ca. 30 000 mennesker. Alene i den tyske vindenergibranche arbejdede derimod mere end 53 000 mennesker. Den vedvarende-energi-branche sikrede allerede 120 000 arbejdspladser, på trods af dens lave andel af den samlede energiforsyning. Med en yderligere udbygning af vedvarende energier vil antallet af arbejdspladser stige hver dag. I hele verden kan der indenfor kun få år opstå mange millioner af nye arbejdspladser gennem udbygning af vedvarende energier.

Alternativer til atomenergien
100% energi fra sol, vind, vand & biomasse

For Tyskland har parlamentet i 2002 præsenteret et energiscenario, hvorefter man indtil 2050 kan realisere hele den tyske energiforsyning med vedvarende energier. Hvad der er muligt i Tyskland – et land med et lille areal, en stor befolknings- og energitæthed og høj levestandard – vil være muligt overalt. Selv energiindustrien tilstår i mellemtiden, at der indtil året 2050 på verdensplan kan fremstilles mere energi af vedvarende energier, end menneskeheden forbruger i dag. Denne jords energibehov kan dækkes af en blanding af solvarme- og solstrømanlæg, vindkraftanlæg, vandkraftværk og de forskellige former for biomasse-udnyttelse. For at begrænse verdensenergibehovets vokseværk, skal der desuden anvendes økonomiske energiteknikker. Den hurtige opbygning af en solar verdensøkonomi er et vigtigt skridt for at undgå krige om knappe ressourcer som olie, gas og uran.

Frakobl atomkraftværker.

 
 
Vise plakatmotiver
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: