Mezinárodní plakátová kampaň "Fakta o atomové energii"

Home          Náhled motivů plakátů          Impresum
 
 

Slepá ulička atomové energie
Uran stačí pouze na několik desetiletí – a co pak?

Atomová energie vede do slepé uličky stejně jako spalování omezeně disponibilních pevných paliv, neboť uran, potřebný pro provoz atomových elektráren, je nedostatkovou surovinou. "Paliva pro rychlé množivé reaktory FBR", o nichž se vědci domnívali, že pomohou prodloužit dobu výskytu zásob uranu, ztroskotala z technických i ekonomických důvodů. Za několik málo desetiletí dojde atomovému hospodářství palivo. Protože budou vedle uranových rezerv spotřebovány v dohledné době také zásoby ropy a zemního plynu, může lidstvo natrvalo pokrývat svou spotřebu energie pouze pomocí obnovitelných zdrojů energie a jejího efektivního využití.

Hochštapler atomová energie
Atomová energie není pro zásobování energií nevyhnutelná

Ke zdůraznění významu atomové energie poukazuje atomové hospodářství neustále na podíl atomové energie na výrobě elektřiny. Pokud se však podíváme, jak se atomová energie podílí na celkové celosvětové spotřebě energie, zjistíme, že atomová energie je pro spotřebu energie lidstva téměř bezvýznamná. Atomová energie pokrývala v roce 2001 pouze 2,3 procenta celosvětové spotřeby energie. Podíl obnovitelných zdrojů energie na celosvětovém zásobování energií je dnes již značně vyšší. Lidstvo může od drobného příspěvku atomové energie vesměs upustit. Rizika atomových nehod, výroba vysoce radioaktivního atomového odpadu a výdaje, které je třeba vynakládat na jeho odstraňování, nejsou v rozumném poměru k drobnému zisku energie pro krátké časové období. Atomová energie je nebezpečná a přebytečná.

Riziková technika atomové energie
Riziko super-GAU v Evropě: 16 procent

V každé atomové elektrárně může na základě technických nedostatků a lidských chyb dojít k závažné nehodě (super-GAU), při níž se uvolní velké množství radioaktivity do životního prostředí. Podle oficiální "Německé studie rizika jaderných elektráren - fáze B" dojde v jedné německé atomové elektrárně při provozní době přibl. 40 let k super-GAU s pravděpodobností 0,1 procenta. V Evropské unii je v provozu více než 150 atomových elektráren. Pravděpodobnost super-GAU v Evropě činí 16 procent. To odpovídá pravděpodobnosti hodit napoprvé šestku. Na celém světě je v provozu přibl. 440 atomových elektráren. Pravděpodobnost, že ve světě dojde za 40 let k super-GAU, činí 40 procent. Jak ukazuje atomová elektrárna v Černobylu, lze v případě super-GAU počítat s několika desetitisíci mrtvými.

Atomová energie jako výrobce odpadu
Nikdo nechce takové dědictví

Každá atomová elektrárna přeměňuje štěpením jádra uranové palivové tyče na vysoce radioaktivní atomový odpad. Tento atomový odpad představuje v důsledku svého radioaktivního záření nebezpečí, ohrožující život lidí. Proto je třeba ho na několik statisíců let bezpečně uzavřít před lidmi, zvířaty a rostlinami. Atomové elektrárny se provozují již přibl. 50 let, avšak dodnes nikdo neví, jak se má atomový odpad bezpečně ukládat. Na celém světě neexistuje jediná bezpečná možnost likvidace vysoce radioaktivního odpadu z atomových elektráren. Tato krátká epizoda využití atomové energie zanechá v atomovém odpadu dědičné břemeno o rozměru téměř celé historie lidstva. Kdyby měl nějaký pračlověk již atomové elektrárny, museli bychom ještě dnes střežit jeho odpad.

Bombové riziko atomové energie
Atomová energie podporuje rozšiřování atomových zbraní

Státy, které v uplynulých desetiletích vyvinuly a zkonstruovaly atomové bomby, měly nejdříve civilní atomový program. Tyto civilní programy však byly často pouze zástěrkou vlastních vojenských zájmů. Zajistily těmto státům přístup k potřebným technologiím a know-how ke stavbě atomových bomb. To dokládá, že export a další rozšiřování atomové technologie značně zvyšuje riziko rozšiřování atomových zbraní.

Oteplování planety a atomová energie
Atomová energie nemůže zachránit podnebí

Atomové hospodářství přiznává, že uhlí, ropu ani plyn nelze atomovými elektrárnami nahradit. Aby bylo možné v roce 2050 nahradit pouhých 10 procent fosilní energie atomovou elektrickou energií, muselo by se postavit až 1000 nových atomových elektráren (v současné době existuje na celém světě přibl. 440 atomových elektráren). Stavba těchto zařízení by – pokud by to vůbec bylo možné realizovat – trvala několik desetiletí. Zásoby uranu by byly vbrzku vyčerpány. Dokonce i Mezinárodní agentura pro atomovou energii IAEA přiznává, že atomovou energii není v žádném případě možné vybudovat natolik dostatečně rychle, aby se omezila změna podnebí. Řešení je jiné: Různé scénáře světové energie ukazují, že klimatický problém lze řešit pouze pomocí obnovitelných zdrojů energie ve spojení s technikami pro efektivní a úsporné využití energie.

Atomová energie s malým počtem pracovních míst
Pracovní místa? Odvětví větrné energie poráží atomový průmysl!

Atomová energie je intenzívní z hlediska kapitálu – obnovitelné zdroje energie jsou intenzívní z hlediska práce a pracovních míst. Příklad Německa dokládá: V atomovém hospodářství pracovalo v roce 2002 přibl. 30 000 lidí. V samotném německém odvětví větrné energie naproti tomu pracovalo již více než 53 000 lidí. Celé odvětví obnovitelných zdrojů energie zajistilo již 120 000 pracovních míst, a to i přes jejich malý podíl na zásobování energií. Při dalším rozšiřování obnovitelných zdrojů energie k tomu přibudou každodenně nová pracovní místa. V měřítku celého světa by pomocí rozšiřování obnovitelných zdrojů energie mohlo za několik málo let vzniknout mnoho milionů nových pracovních míst.

Alternativy atomové energie
100% energie ze Slunce, větru, vody & biomasy

V Německu prezentoval parlament v roce 2002 energetický scénář, podle něhož by bylo možné do roku 2050 realizovat veškeré německé zásobování energií pomocí obnovitelných zdrojů energie. Co je možné v Německu – v zemi s malou rozlohou, velkou hustotou obyvatelstva a energie a s vysokým životním standardem, je možné všude. Dokonce i energetické hospodářství mezitím přiznalo, že do roku 2050 může být vyrobeno více energie z obnovitelných zdrojů energie, než dnes lidstvo spotřebuje. Spotřebu energie na této zeměkouli lze pokrýt kombinací zařízení na solární teplo a solární elektrickou energii, větrných elektráren, vodních elektráren a nejrůznějších forem využití biomasy. K omezení růstu světové spotřeby energie je třeba navíc instalovat úsporné energetické technologie. Rychlá výstavba solárního světového hospodářství je důležitým krokem k eliminaci válek o nedostatkové suroviny, jakými je ropa, plyn a uran.

Vypněte atomové elektrárny.

 
 
Náhled motivů plakátů
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: