Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Начало          Покажи плакат          импресия
 
 

Атомната енергия е безперспективна
Запасите от уран ще стигат за няколко десетилетия – а след това?

Ядрената енергетика води до задънена улица, точно както изразходването на ограничените запаси от изкопаеми горива, защото необходимият за работата на атомните електроцентрали уран е оскъдна суровина. “Реакторите-размножители с бързи неутрони”, на които се възлагаха големи надежди да икономисат от урановите резерви, са провал както от техническа, така и от икономическа гледна точка. До няколко десетилетия атомната промишленост ще изразходва своето гориво. Тъй като освен урановите запаси в обозримо бъдеще ще бъдат изчерпани и резервите от нефт и природен газ, в дългосрочен план човечеството ще е в състояние да посреща своите енергийни нужди, разчитайки единствено на възобновяеми източници на енергия и ефективно енергопотребление.

Атомната енергия е ненужна
Енергоснабдяването може да мине без ядрена енергия.

За да подчертаят значението на атомната енергия (АЕ), представителите на ядрената индустрия често изтъкват приноса на атомната енергия в световното енергопроизводство. Като се види обаче каква част от световното енергопотребление покрива ядрената енергия се оказва, че тази част е почти пренебрежимо малка. За 2001 г. АЕ е покрила едва 2,3 % от световните енергийни нужди. Делът на възобновяемите енергийни източници в световното енергоснабдяване вече е значително по-голям, отколкото беше в близкото минало. Човечеството може изцяло да се откаже от незначителния принос на атомната енергия. Рисковете от крупни аварии, производството на високорадиоактивни ядрени отпадъци (ВРАО) и огромните средства, влагани за предотвратяването на тези рискове и безопасното съхраняване на радиоактивните отпадъци, са напълно несъизмерими със скромния енергиен добив, достатъчен за кратко време. Атомната енергия е опасна и ненужна.

Атомната енергетика е високорискова
Вероятността за крупна ядрена авария (КАА) в Европа е 16 %.

Във всяка АЕЦ технически дефекти и човешки грешки могат да станат причина за ядрена катастрофа, в резултат на която атмосферата да бъде замърсена с огромни количества радиация. Според официалния "Анализ на безопасността на немските атомни електроцентрали – Фаза Б", вероятността за възникване на крупна авария в немска АЕЦ в експлоатация от 40 години е 0,1%. Към настоящия момент в Европейския съюз има над 150 действащи АЕЦ. В Европа вероятността за КАА е 16%. Точно на толкова възлиза и вероятността при хвърляне на зарче да се падне шестица от първия опит. В целия свят в експлоатация са около 440 АЕЦ. Има 40 % вероятност през следващите 40 години някъде по света да възникне КАА. Както показа катастрофата в Чернобил, при такава авария жертвите могат да достигнат десетки хиляди.

Атомната енергетика бълва опасни отпадъци
Никому не е нужно подобно наследство.

Всяка АЕЦ посредством ядрено делене превръща уранови горивни прътове в силно радиоактивни отпадъци. Радиационното излъчване (разпадане) на тези отпадъци крие смъртоносна опасност. Затова те трябва да бъдат изолирани от хора, животни и растения в продължение на хиляди години. Атомни електроцентрали се експлоатират от 50 години, но и до днес никой не е открил начин за сигурно съхраняване високорадиоактивните отпадъци (ВРАО). Никъде по света няма поне една възможност за безопасно погребване на ВРАО, произвеждани от атомните централи. Кратките периоди на потребление на АЕ оставят след себе си тежко наследство под формата на ВРАО, чиято продължителност на радиоактивен разпад трае милиони години. Ако по времето на първобитните хора имаше АЕЦ, в наши дни все още щеше да ни се налага да съхраняваме произведените тогава отпадъци.

Бомборискова атомна енергия
Атомната енергетика способства за разпространението на ядрени оръжия

Държавите, които през предишните десетилетия разработваха и създаваха атомни бомби, в началото работиха по програми за производството на АЕ за мирни цели. Тези програми обаче много често бяха само параван на военни интереси и осигуриха на тези държави достъп до необходимите технологии и ноу-хау за производството на оръжия за масово поразяване (ОМП). Изводът от всичко това е, че износът и разпространението на ядрени технологии значително увеличават риска от разпространение на ОМП.

Атомната енергия – климатично фиаско
Атомната енергетика не може да спре глобалното затопляне

Атомната индустрия признава, че въглищата, нефтът и природният газ не могат да бъдат компенсирани с атомни електроцентрали. През 2050 г., за да се компенсира с атомна енергия само 10% от енергийния добив от изкопаеми горива, ще е необходимо да бъдат изградени близо 1000 нови АЕЦ (в момента по света има около 440 АЕЦ). Построяването на тези съоръжения, ако изобщо е възможно, би отнело няколко десетилетия, а урановите запаси биха се изчерпали за много кратко време. Дори самата Международна организация за атомна енергия (IAEA) признава, че не е възможно достатъчно бързо да бъдат изградени необходимите ядрени мощности, които биха допринесли за ограничаване на вредните климатични промени в световен мащаб. Решението е друго. Различни възможни енергийни сценарии показват, че проблемът с глобалното затопляне може да бъде решен само чрез възобновяеми енергоизточници в съчетание с ефективно и икономично енергопотребление.

Атомната енергетика не открива работни места
Работни места? Вятърната енергетика категорично превъзхожда АЕ.

АЕ е капиталоемка, а енергопроизводството от възобновяеми източници непрекъснато създава работни места. Германия е показателен пример за това. През 2002 г. в ядрената индустрия са били заети около 30 000 души, докато само в немската вятърна енергетика през същата година са работили 53 000 души. Общият производствен сектор на възобновяемите енергоизточници вече е осигурил 120 000 работни места, въпреки все още малкия дял на тези алтернативни ресурси в енергоснабдяването. В процеса на изграждане на нови възобновяеми производствени мощности (ВПМ) ежедневно се откриват нови работни места. В световен мащаб изграждането на ВМП за няколко години би създало милиони работни места.

Алтернативи на атомната енергия
100 % слънчева, водна, вятърна и биоенергия.

За Германия Парламент 2000 представи енергиен сценарий, според който до 2050 г. цялото немско енергоснабдяване е реализуемо само въз основа на ВПМ. Това, което е възможно в Германия – държава със сравнително неголяма територия, голямо население и енергопотребление и висок жизнен стандарт -, е възможно навсякъде. Самата атомна индустрия признава, че до 2050 г. в цял свят ще се произвежда повече енергия от възобновяеми източници, отколкото e общото енергийно потребление на човечеството в наши дни. Бързото развитие на слънчевата енергетика е важна крачка към предотвратяването на войни за ценни и оскъдни суровини като нефт, природен газ и уран.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.

 
 
Покажи плакат
 
 

 

 


Background Information (English)
pdf    doc    rtf

Hintergrundinformationen (Deutsch)
pdf    doc    rtf    

 

This "Nuclear Power Fact File" poster campaign is posted by
 

The German Afiliate of the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
 
and
 

EUROSOLAR
The European Association for Renewable Energy

 
 
 
 

keywords: