Атомната енергетика не открива работни места  - Работни места? Вятърната енергетика категорично превъзхожда АЕ.  - Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Download:

pdf A4

  

Impressum
About us

 
 
 

Международна кампания "Факти за атомната енергия"

Атомната енергетика не открива работни места
Работни места? Вятърната енергетика категорично превъзхожда АЕ.

АЕ е капиталоемка, а енергопроизводството от възобновяеми източници непрекъснато създава работни места. Германия е показателен пример за това. През 2002 г. в ядрената индустрия са били заети около 30 000 души, докато само в немската вятърна енергетика през същата година са работили 53 000 души. Общият производствен сектор на възобновяемите енергоизточници вече е осигурил 120 000 работни места, въпреки все още малкия дял на тези алтернативни ресурси в енергоснабдяването. В процеса на изграждане на нови възобновяеми производствени мощности (ВПМ) ежедневно се откриват нови работни места. В световен мащаб изграждането на ВМП за няколко години би създало милиони работни места.

Атомните електроцентрали трябва да бъдат закрити.